Programın kullanımı yukarıdaki gif dosyasında görülmektedir.
Pazardan alınan ürünlerin kilogram fiyatları ile birlikte ne kadar alındıkları bilgisi programa girilen verilerdir. Program Hesapla ismi verilmiş buton ile pazar masrafını hesaplamakta ve buna bağlı olarak çıkan değer 100 TL ve üstü ise ünlem işareti, 100 TL in altında ise onay işareti çıkarmaktadır.
Bu program ile TextBox lardan Double türünde değişken çekme, PictureBox bileşenlerine resim ekleyip görünürlüğünü kontrol etme, butonların fare tıklama olaylarına kod yazma durumları örneklendirilmiştir.
Try Catch hata yakalama bloğu kullanılarak; harf girme durumlarında programın bir MsgBox yardımı ile mesaj üretmesi, uyarı sesi çıkarması ve tüm TextBox ların içeriğini temizleyerek TextBox1' e odaklama işlemi de yapılmıştır.

Kod:
Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 'Buton1 e fare tıklaması ile çalışan alt yordam
    Try 'hata yakalama bloğu başlangıcı
      Dim domates, domateskg, patates, patateskg, patlican, patlicankg, biber, biberkg, sogan, sogankg As Double 'Ondalıklı değerler alabilen pazar ürünleri ve ağırlıkları için Double türünde değişkenler tanımlandı.
      domates = CDbl(TextBox1.Text) 'domates ve diğer bilgiler TB lardan okundu, değişkenlere aktarıldı. Double türünde okuma ile ondalıklı kısımlarda alınıyor.
      domateskg = CDbl(TextBox6.Text) 'visual basic ondalıklı sayı ayracı olarak virgülü kabul etmektedir.
      patates = CDbl(TextBox2.Text) 'www.ilerikontrol.com
      patateskg = CDbl(TextBox7.Text)
      patlican = CDbl(TextBox3.Text)
      patlicankg = CDbl(TextBox8.Text)
      biber = CDbl(TextBox4.Text)
      biberkg = CDbl(TextBox9.Text)
      sogan = CDbl(TextBox5.Text)
      sogankg = CDbl(TextBox10.Text)
      'Label6 nın textine pazar harcaması hesaplanıp sonuna TL eklenerek aktarılıyor.
      'Burada CStr dönüştürme işlevi ile matematiksel işlemden elde edilen sayı değeri
      'sonuna çift tırnak ve ekleme (&) işareti kullanılarak TL ifadesi de eklenmiştir.
      Label6.Text = CStr((domates * domateskg) + (patates * patateskg) + (sogan * sogankg) + (biber * biberkg) + (patlican * patlicankg)) & " TL"
      If (CInt(Label6.Text) >= 100) Then 'Label6.Text e aktarılan bilginin tam sayı kısmı 100 e eşit veya büyük mü?
        PictureBox1.Visible = True 'büyükse PB1 i görüntüle.
        PictureBox2.Visible = False 'büyükse PB2 yi gizle.
      Else '100 e eşit beya büyük değilse yani 100 den küçükse anlamına gelmektedir. Şart doğru değilse neler yapılacak?
        PictureBox2.Visible = True 'PB2 yi görüntüle.
        PictureBox1.Visible = False 'PB1 i gizle.
      End If 'if karar vermesinin sonu.
    Catch 'Hata çıkarsa yapılacaklar bu koddan sonra yazılır.
      Beep() 'uyarı sesi çıkar.
      MsgBox("Lütfen sadece rakam kullanınız") 'uyarı mesajı göster
      TextBox1.Clear() 'TextBoxları sıfırla
      TextBox2.Clear()
      TextBox3.Clear()
      TextBox4.Clear()
      TextBox5.Clear()
      TextBox6.Clear() 'www.ilerikontrol.com
      TextBox7.Clear()
      TextBox8.Clear()
      TextBox9.Clear()
      TextBox10.Clear()
      TextBox1.Focus() 'İmleci TextBox1 içine al.
    End Try 'Hata yakalama kod alanının bitiş ifadesi.
  End Sub 'button1 fare tıklaması olayı sonu.
End Class 'Form1 kodlama alanı bitimi.