Bu program aylık maaş girdisinden fatura harcamaları toplamını çıkararak sonuç olarak göstermektedir.
Çıkan sonuç 1000 değerine eşit veya büyük ise gülümseme ifadesi, 1000 den küçük ise kızgın surat ifadesi çıkmaktadır. Aynı zamanda kalan miktarın yazıldığı Label8 arka planı kalan değerine göre kırmızı ve yeşil olarak değişmektedir.
PictureBox bileşenleri tasarım ekranında gizlenmiş ve ilk resimleri ilgili resimler olarak ayarlanmıştır.
Yazi tipi olarak Tahoma yazı tipi kullanılmış, Label bileşenlerinde 14 punto büyüklüğü, TextBox bileşenlerinde ise 12 punto büyüklüğü tercih edilmiştir.Programın çalışması yukarıdaki gif dosyasında görülmektedir.

Program kodları aşağıda verilmekte birlikte, yapılan işlemlerin açıklamaları da yerleştirilmiştir.

Kod:
Public Class Form1
  'www.ilerikontrol.com
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Try 'Hata yakalama bloğu başlangıcı
      Dim elektrik, su, dogalgaz, internet, telefon, gida, maas As Double 'Double türünde değişkenler
      elektrik = CDbl(TextBox1.Text)                   'virgüllerle ayrılarak tanımlandı.
      su = CDbl(TextBox2.Text)                      'TextBoxlardan Double türünde veri çekildi. 
      dogalgaz = CDbl(TextBox3.Text)
      internet = CDbl(TextBox4.Text)
      telefon = CDbl(TextBox5.Text)
      gida = CDbl(TextBox6.Text)
      maas = CDbl(TextBox7.Text)
      Label8.Text = CStr(maas - (elektrik + su + dogalgaz + internet + telefon + gida)) & " TL"
      'Sonuna TL eklenerek maaş değerinden diğer değerlerin toplamı çıkartıldı.
      If (CInt(Label8.Text) >= 1000) Then 'Kalan miktar 1000 e eşit ve büyük mü?
        PictureBox2.Visible = True 'büyükse bunları yap.
        PictureBox1.Visible = False
        Label8.BackColor = Color.LightGreen
      Else              'büyük değilse
        PictureBox1.Visible = True 'bunları yap.
        PictureBox2.Visible = False
        Label8.BackColor = Color.Red
      End If
    Catch 'Blokta hata var ise yapılacaklar.
      Beep()
      MsgBox("Sadece rakam kullanınız") 'www.ilerikontrol.com
      TextBox1.Clear()
      TextBox2.Clear()
      TextBox3.Clear()
      TextBox4.Clear()
      TextBox5.Clear()
      TextBox6.Clear()
      TextBox7.Clear()
      TextBox1.Focus()
    End Try 'Hata yakalama bloğu bitimi.
  End Sub 'Buton1 fare tıklaması yordamı bitimi.
End Class 'Form1 sınıfı bitimi.