C Operatörleri

Tekli Operatörler:
& Adres operatörü
* İşaretçi operatörü
- Eksi sayı
+ Artı sayı
~ Bit olarak bire tümleme
! Mantıksal NOT
-- Azaltma (önceden yada sonradan)
++ Arttırma (önceden yada sonradan)

İkili Operatörler:
+ Toplama
- Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Kalan
>> Sağa bir bit öteleme
<< Sola bir bit öteleme
& Bit olarak AND
^ Bit olarak XOR
| Bit olarak OR
&& Mantıksal AND
|| Mantıksal OR
= Atama
*= Çarpımı atama
/= Bölümü atama
%= Kalanı atama
+= Toplamı atama
-= Farkı atama
<<= Sola öteleyip kendisine atama
>>= Sağa öteleyip kendisine atama
&= Bit olarak AND sonucunu atama
^= Bit olarak XOR sonucunu atama
|= Bit olarak OR sonucunu atama
< Küçüktür
> Büyüktür
<= Küçük veya eşit
>= Büyük veya eşit
== Eşitlik koşulu
!= Eşit değil koşulu
. Doğrudan eleman seçici
-> Dolaylı eleman seçici (işaretçi ile)

Üçlü Operatör:
a ? x : y a doğruysa x; değilse y