Programı yazan kişiye saygılı olmak açısından, kodlarda değişiklik yapılmamıştır.


Kod:
/*
yazan: Eren Ezgü <erenezgu at gmail.com>
derleyici: Dev C++   
*/

#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main(){
  
  FILE *giris,*cikis;//giri&#254;-ç&#253;k&#253;&#254; dosyalar&#253;
  int m,n; //kelime uzunluklar&#253;
  int i,j,k;//döngü de&#240;i&#254;kenleri
  int max=0;//en büyük uzunluk
  char *kelime1,*kelime2,*sonuc,*deneme;//stringler
  
  giris=fopen("yazi.gir","r");
  if(!giris){
        puts("HATA: yazi.gir dosyasi acilamadi");
        return 1;
  }
  cikis=fopen("yazi.cik","w");
  if(!giris){
        puts("HATA: yazi.cik dosyasi ac&#253;lamadi");
        return 1;
  }      

  fscanf(giris,"%d\n%d\n",&m,&n);
  printf("m=%d\nn=%d\n",m,n);
  
  kelime1=(char*)malloc( sizeof(char)*(m+1) );//stringler için tahsisatlar
  if(!kelime1) { puts("HATA: Bellek yetersiz!"); return 1; }
  kelime2=(char*)malloc( sizeof(char)*(n+1) );
  if(!kelime1) { puts("HATA: Bellek yetersiz!"); return 1; }
  sonuc=(char *) malloc( (m<n?m:n)+1 );//sonuc için gereken en büyük uzunluk
  if(!sonuc) { puts("HATA: Bellek yetersiz!"); return 1; }
  deneme=(char *) malloc( (m<n?m:n)+1 );//deneme için gereken en büyük uzunluk
  if(!sonuc) { puts("HATA: Bellek yetersiz!"); return 1; }
  
  
  for(i=0;i<m;i++)
        fscanf(giris,"%c",&kelime1[i] );
  kelime1[m]='\0';      
  fscanf(giris,"\n");//2.kelimeye geçi&#254;
  for(i=0;i<n;i++)
        fscanf(giris,"%c",&kelime2[i] );               
  kelime2[n]='\0';
  printf("ilk kelime:%s\nikinci kelime:%s\n",kelime1,kelime2);
  //okumalar yap&#253;ld&#253;***********************************************
  // i origin döngüsü j uzunluk döngüsü
  //ör: 'ibeslim\0' 'onbeslik\0'
  for(i=0;i<strlen(kelime1);i++){//origin döngüsü                  
      for(j=1;j<=(strlen(kelime1)-i );j++){//okunacak karakter say&#253;s&#253;
         for(k=0;k<j;k++){//karakterlerin okunmas&#253;
            deneme[k]=kelime1[i+k]; 
         }
         deneme[k]='\0';//sonland&#253;r&#253;c&#253; eklenmesi
         if( strstr(kelime2,deneme)&&(j>max) ){//e&#240;er parça 2. stringte varsa ve uzunluk maxdan büyükse
           max=j;
           sprintf(sonuc,"%s",deneme);           
         }  
      }
       
  }                 
  printf("Ortak : %s\n",sonuc);
  fprintf(cikis,"%d\n%s\n",max,sonuc);  
  
  
  fclose(giris);
  fclose(cikis);
  return 0;   
}