Sonuçlar 1 to 2 of 2

Konu: Application – Uygulama(kaynak1.v.basic)

 1. #1

  Default Application – Uygulama(kaynak1.v.basic)

  Application – Uygulama


  App.ExeName : Çalışan exe dosyasının ismi
  App.Title : Task Manager’da gösterilen isim
  App.Path : Çalışma anında geçerli olan yol
  App.PrevInstace : Program çalışıp çalışmadığı  With App

  .CompanyName = "ProgKENT Yazılım"

  .EXEName = "Not Defteri.exe"

  .FileDescription = "Visual Basic Programlama Kodları"

  .LegalCopyright = "Ustaglu"

  .LegalTrademarks = "ProgKENT"

  .Major = 6 ‘ Versiyon

  .Minor = 0

  .Revision = 1

  .Title = "ProgKENT Programcının Not Defteri"

  End With  Uygulamanın Aynı Anda Birden Fazla Çalışmasını Engellemek


  Private Sub Form_Load()
  If App.PrevInstace Then
  Msgbox "Pogram Çalışıyor"
  End
  End If
  End Sub  Programın Akışını Bir Süre Durdurmak

  Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)  Private Sub Command1_Click()

  Sleep (1800)

  MsgBox "Program 1800 mili saniye durdu"

  End Sub


  Program Sürüm Numarası  Private Sub Command1_Click()

  Me.Caption = App.Title & " Version " & App.Major & "." _

  & App.Minor & "." & App.Revision

  End Sub


  Program İkonunu Görev Çubuğuna Yerleştirmek

  (General)(Declaration)

  Private Type NOTIFYICONDATA

  cbSize As Long

  hwnd As Long

  uId As Long

  uFlags As Long

  ucallbackMessage As Long

  hIcon As Long

  szTip As String * 64

  End Type

  Private Const NIM_ADD = &H0

  Private Const NIM_MODIFY = &H1

  Private Const NIM_DELETE = &H2

  Private Const WM_MOUSEMOVE = &H200

  Private Const NIF_MESSAGE = &H1

  Private Const NIF_ICON = &H2

  Private Const NIF_TIP = &H4

  Private Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32" Alias "Shell_NotifyIconA" _

  (ByVal dwMessage As Long, pnid As NOTIFYICONDATA) As Boolean

  Dim tk As NOTIFYICONDATA  Public Sub trayicon(kontrol As Boolean)

  tk.cbSize = Len(tk)

  tk.hwnd = Form1.Picture1.hwnd

  tk.uId = 1&

  tk.uFlags = NIF_ICON Or NIF_TIP Or NIF_MESSAGE

  tk.ucallbackMessage = WM_MOUSEMOVE

  tk.hIcon = Form1.Picture1.Picture ‘ İkon resmi

  tk.szTip = " Sarkıntı " & Chr$(0)

  If kontrol = False Then Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, tk

  If kontrol = True Then Shell_NotifyIcon NIM_ADD, tk

  End Sub  Private Sub Picture1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)

  If Hex(x) = "1E3C" Then

  Me.PopupMenu MnPr ‘ İkon PopUp mönüsü

  End If

  End Sub  Private Sub Form_Load()

  trayicon True ' SysTray’e ikon eklenir

  End Sub

  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

  trayicon False ' SysTray’den ikon silinir

  End Sub


  Sistem Klasörleri


  (General)(Declaration)
  Option Explicit
  Private Type SHITEMID
  cb As Long
  abID As Byte
  End Type
  Private Type ITEMIDLIST
  mkid As SHITEMID
  End Type
  Private Declare Function LocalFree Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" Alias _
  "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long
  Private Declare Function SHGetSpecialFolderLocation Lib "shell32.dll" _
  (ByVal hWndOwner As Long, ByVal nFolder As Long, pidl As Any) As Long
  Const MAX_PATH = 260

  Private Sub Form_Load()
  List1.AddItem "CSIDL_DESKTOP": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H0
  List1.AddItem "CSIDL_INTERNET": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H1
  List1.AddItem "CSIDL_PROGRAMS": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H2
  List1.AddItem "CSIDL_CONTROLS": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H3
  List1.AddItem "CSIDL_PRINTERS": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H4
  List1.AddItem "CSIDL_PERSONAL": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H5
  List1.AddItem "CSIDL_FAVORITES": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H6
  List1.AddItem "CSIDL_STARTUP": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H7
  List1.AddItem "CSIDL_RECENT": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H8
  List1.AddItem "CSIDL_SENDTO": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H9
  List1.AddItem "CSIDL_BITBUCKET": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &HA
  List1.AddItem "CSIDL_STARTMENU": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &HB
  List1.AddItem "CSIDL_DESKTOPDIRECTORY"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H10
  List1.AddItem "CSIDL_DRIVES": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H11
  List1.AddItem "CSIDL_NETWORK": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H12
  List1.AddItem "CSIDL_NETHOOD": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H13
  List1.AddItem "CSIDL_FONTS": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H14
  List1.AddItem "CSIDL_TEMPLATES": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H15
  List1.AddItem "CSIDL_COMMON_STARTMENU"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H16
  List1.AddItem "CSIDL_COMMON_PROGRAMS"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H17
  List1.AddItem "CSIDL_COMMON_STARTUP"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H18
  List1.AddItem "CSIDL_COMMON_DESKTOPDIRECTORY"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H19
  List1.AddItem "CSIDL_APPDATA": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H1A


  List1.AddItem "CSIDL_PRINTHOOD": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H1B
  List1.AddItem "CSIDL_LOCAL_APPDATA"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H1C
  List1.AddItem "CSIDL_ALTSTARTUP": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H1D
  List1.AddItem "CSIDL_COMMON_ALTSTARTUP"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H1E
  List1.AddItem "CSIDL_COMMON_FAVORITES"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H1F
  List1.AddItem "CSIDL_INTERNET_CACHE"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H20
  List1.AddItem "CSIDL_COOKIES": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H21
  List1.AddItem "CSIDL_HISTORY": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H22
  List1.AddItem "CSIDL_COMMON_APPDATA"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H23
  List1.AddItem "CSIDL_WINDOWS": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H24
  List1.AddItem "CSIDL_SYSTEM": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H25
  List1.AddItem "CSIDL_PROGRAM_FILES"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H26
  List1.AddItem "CSIDL_MYPICTURES": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H27
  List1.AddItem "CSIDL_PROFILE": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H28
  List1.AddItem "CSIDL_SYSTEMX86": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H29
  List1.AddItem "CSIDL_PROGRAM_FILESX86"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H2A
  List1.AddItem "CSIDL_PROGRAM_FILES_COMMON"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H2B
  List1.AddItem "CSIDL_PROGRAM_FILES_COMMONX86"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H2C
  List1.AddItem "CSIDL_COMMON_TEMPLATES"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H2D
  List1.AddItem "CSIDL_COMMON_DOCUMENTS"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H2E
  List1.AddItem "CSIDL_COMMON_ADMINTOOLS"
  List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H2F
  List1.AddItem "CSIDL_ADMINTOOLS": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H30
  List1.AddItem "CSIDL_CONNECTIONS": List1.ItemData(List1.NewIndex) = &H31
  List1.ListIndex = 0
  End Sub

  Private Sub list1_Click()
  Dim idl As Long, aPath As String
  aPath = Space$(MAX_PATH)
  Label1.Caption = " * Yok *"
  If SHGetSpecialFolderLocation(hwnd, List1.ItemData(List1.ListIndex), idl) = 0 Then
  If SHGetPathFromIDList(idl, aPath) Then
  Label1.Caption = Left$(aPath, InStr(aPath, Chr$(0)) - 1)
  End If
  LocalFree idl
  End If
  End Sub


  Komut Satırı Parametresi Kullanmak


  Private Sub Form_Load()
  If Command = "" Then ‘ Komut satırı parametresi kontrol ediliyor
  MsgBox " Komut satırı parametresi yok"
  Else
  MsgBox "Komut satırı parametresi:" & Command
  End If
  End Sub


  TaskBar’ı Saklamak / Göstermek  (General)(Declaration)
  Dim hWnd1 As Long
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
  (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
  Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _
  ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, _
  ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
  Const SWP_HIDEWINDOW = &H80
  Const SWP_SHOWWINDOW = &H40

  Private Sub Command1_Click()
  hWnd1 = FindWindow("Shell_traywnd", "")
  Call SetWindowPos(hWnd1, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW) ' Saklar
  End Sub

  Private Sub Command2_Click()
  Call SetWindowPos(hWnd1, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_SHOWWINDOW) ' Gösterir
  End Sub


  Uygulamanın Çalışma Klasörünü Bulmak / Değiştirmek


  Private Declare Function GetCurrentDirectory Lib "kernel32" Alias _
  "GetCurrentDirectoryA" (ByVal nBufferLength As Long, _
  ByVal lpBuffer As String) As Long

  Private Declare Function SetCurrentDirectory Lib "kernel32" Alias _

  "SetCurrentDirectoryA" (ByVal lpPathName As String) As Long

  Private Sub Form_Paint()
  Dim Klasor As String
  Klasor = String(255, 0)
  GetCurrentDirectory 255, Klasor ‘ Klasörü bulur
  MsgBox Klasor

  ‘ SetCurrentDirectory App.Path ‘ Klasörü değiştirir

  End Sub


  Shell - Uygulama İçerisinden Bir Başka Programı Çalıştırmak


  Private Sub Command1_Click()

  i = Shell("NotePad.Exe", 3) ‘ Notepad tüm ekranı kaplayacak

  End Sub ‘ şekilde çalıştırılır


  Uygulama İçerisinden Çalıştırılan Programın Bitişini Beklemek

  Function ShellAndWait(FileName As String)

  Dim objScript

  On Error GoTo ERR_OpenForEdit

  Set objScript = CreateObject("WScript.Shell")

  ShellApp = objScript.Run(FileName, 1, True)

  ShellAndWait = True

  EXIT_OpenForEdit:

  Exit Function

  ERR_OpenForEdit:

  MsgBox Err.Description

  GoTo EXIT_OpenForEdit

  End Function  Private Sub Command1_Click()

  i = ShellAndWait("notepad.exe")

  MsgBox "NotePad kapatıldı"

  End Sub

  Bir Programın Form Sınırları İçerisinde Çalıştırmak

  (General)(Declaration)
  Option Explicit
  Private Const GW_HWNDNEXT = 2
  Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" _
  (ByVal hwnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
  Private Declare Function GetParent Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
  (ByVal lpClassName As Long, ByVal lpWindowName As Long) As Long
  Private Declare Function GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _
  ByVal wCmd As Long) As Long
  Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" _
  (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
  Private Declare Function SetParent Lib "user32" (ByVal hWndChild As Long, _
  ByVal hWndNewParent As Long) As Long
  Private old_parent As Long
  Private child_hwnd As Long

  Private Function InstanceToWnd(ByVal target_pid As Long) As Long
  Dim test_hwnd As Long
  Dim test_pid As Long
  Dim test_thread_id As Long
  test_hwnd = FindWindow(ByVal 0&, ByVal 0&)
  Do While test_hwnd <> 0
  If GetParent(test_hwnd) = 0 Then
  test_thread_id = GetWindowThreadProcessId(test_hwnd, test_pid)
  If test_pid = target_pid Then
  InstanceToWnd = test_hwnd
  Exit Do
  End If
  End If
  test_hwnd = GetWindow(test_hwnd, GW_HWNDNEXT)
  Loop
  End Function

  Private Sub Form_Resize()
  Dim hgt As Single
  hgt = ScaleHeight - Picture1.Top
  If hgt < 120 Then hgt = 120
  Picture1.Move 0, Picture1.Top, ScaleWidth, hgt
  End Sub

  Private Sub Command2_Click() ' Program serbest bırakılır form dışına çıkar
  SetParent child_hwnd, old_parent
  Command1.Enabled = True
  Command2.Enabled = False

  End Sub  Private Sub Command1_Click() ' Program form içerisinde çalıştırır
  Dim pid As Long
  Dim buf As String
  Dim buf_len As Long
  pid = Shell("notepad.exe", vbNormalFocus) ‘ NotePad çalıştırılıyor
  If pid = 0 Then
  MsgBox "Hatalı İşlem"
  Exit Sub
  End If
  child_hwnd = InstanceToWnd(pid)
  old_parent = SetParent(child_hwnd, Picture1.hwnd)
  Command1.Enabled = False
  Command2.Enabled = True
  End Sub


  Uygulamanın TaskManager’da Görülmesini Engellemek

  (General)(Declaration)
  Const RSP_SIMPLE_SERVICE = 1
  Const RSP_UNREGISTER_SERVICE = 0
  Private Declare Function GetCurrentProcessId Lib "kernel32" () As Long
  Private Declare Function RegisterServiceProcess Lib "kernel32" _
  (ByVal dwProcessID As Long, ByVal dwType As Long) As Long

  Public Sub MakeMeService()
  Dim pid As Long, reserv As Long
  pid = GetCurrentProcessId()
  regserv = RegisterServiceProcess(pid, RSP_SIMPLE_SERVICE)
  End Sub

  Public Sub UnMakeMeService()
  Dim pid As Long, reserv As Long
  pid = GetCurrentProcessId()
  regserv = RegisterServiceProcess(pid, RSP_UNREGISTER_SERVICE)
  End Sub

  Private Sub Form_Load()
  MakeMeService
  End Sub

  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  UnMakeMeService
  End Sub


  Çalışmakta Olan Programların Listesi

  (General)(Declaration)

  Option Explicit

  Private Const MAX_PATH = 260

  Private Type PROCESSENTRY32

  dwSize As Long

  cntUsage As Long

  th32ProcessID As Long

  th32DefaultHeapID As Long

  th32ModuleID As Long

  cntThreads As Long

  th32ParentProcessID As Long

  pcPriClassBase As Long

  dwFlags As Long

  szExeFile As String * MAX_PATH

  End Type

  Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long

  Private Declare Function CreateToolhelp32Snapshot Lib "kernel32" _

  (ByVal dwFlags As Long, ByVal th32ProcessID As Long) As Long

  Private Declare Function Process32First Lib "kernel32" _

  (ByVal hSnapshot As Long, lppe As Any) As Long

  Private Declare Function Process32Next Lib "kernel32" _

  (ByVal hSnapshot As Long, lppe As Any) As Long

  Private Const TH32CS_SNAPHEAPLIST = &H1

  Private Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2

  Private Const TH32CS_SNAPTHREAD = &H4

  Private Const TH32CS_SNAPMODULE = &H8

  Private Const TH32CS_SNAPALL = (TH32CS_SNAPHEAPLIST + _

  TH32CS_SNAPPROCESS + TH32CS_SNAPTHREAD + _

  TH32CS_SNAPMODULE)

  Private Const TH32CS_INHERIT = &H80000000  Private Sub Form_Load() ' ListBox Kullanılıyor

  Dim hSnapshot As Long, lRet As Long, P As PROCESSENTRY32

  P.dwSize = Len(P)

  hSnapshot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPALL, ByVal 0)

  If hSnapshot Then

  lRet = Process32First(hSnapshot, P)

  Do While lRet

  List1.AddItem Left$(P.szExeFile, InStr(P.szExeFile, Chr$(0)) - 1)

  lRet = Process32Next(hSnapshot, P)

  Loop

  lRet = CloseHandle(hSnapshot)

  End If

  End Sub

 2. #2

  Default

  tşk.

Similar Threads

 1. Format – Print – Printer(v.basic-kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 26-07-08, 10:48
 2. Image – İmaj-(V.Basic-Kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 14:21
 3. UpDown – Sayaç(kaynak1-v.basic.)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 0
  Son Mesaj: 04-11-07, 14:47
 4. SSTab – Tab Kontrol(kaynak1-v.basic)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 0
  Son Mesaj: 04-11-07, 14:47
 5. Slider – Cetvel(kaynak1.v.basic.)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 0
  Son Mesaj: 04-11-07, 14:46

Tags for this Thread

Bookmarks

Gönderme izinleri

 • Yeni Konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız.
 • Eklenti gönderemezsiniz.
 • Mesajlarınızı düzenleme izniniz yok.
 •