Sonuçlar 1 to 2 of 2

Konu: TextBox – Metin Kutusu-V.Basic-(kaynak1)

 1. #1

  Default TextBox – Metin Kutusu-V.Basic-(kaynak1)

  16-Bit lik uygulamalarda TextBox'a Maksimum 64KB kadar metin girilebilir

  32-Bit lik uygulamalar için böyle bir sınır yoktur
  TextBox - Özellikler

  Alignment

  Appearance

  BackColor

  BorderStyle

  CauseValidation

  Container

  DataChanged

  DataField

  DataFormat

  DataMember

  DataSource

  DragIcon

  DragMode

  Enabled


  Font

  FontBold

  FontItalıc

  FontName

  FontSize

  FontStrikethru

  FontUnderline

  ForeColor

  Format

  Height / Width

  HelpContextID

  HideSelection

  HWnd

  Index


  Left

  LinkItem

  LinkMode

  LinkTimeout

  LinkTopic

  Locked

  MaxLenght

  MouseIcon

  MousePointer

  MultiLine

  Name

  OleDragMode

  OleDropMode

  Parent


  PasswordChar

  RightToLeft

  ScrollBars

  SelLenght

  SelText

  SelStart

  TabIndex

  TabStop

  Tag

  Text

  ToolTipText

  Top

  Visible

  WhatsThisHelpID  HideSelection : Başka bir nesneye geçildiği zaman seçimin saklanması

  Locked : TextBox içersindeki metinde değişik yapılıp yapılamayacağı

  MaxLenght : TextBox’a girilen metnin uzunluğu ( 0 - sınır yok )

  MultiLine : TextBox’un birden çok satır içerebilmesi

  PasswordChar : Girilen karakter yerine şifreleme için gösterilecek olan karakter

  SelLenght : Seçilecek text uzunluğu

  SelText : Seçilen text

  SelStart : Seçilecek textin başlangıç noktası

  Text : TextBox içeriği  TextBox - Olaylar

  Change

  Click

  DblClick

  DragDrop

  DragOver

  GotFocus


  KeyDown

  KeyPress

  KeyUp

  LinkClose

  LinkError

  LinkNotify


  LinkOpen

  LostFocus

  MouseDown

  MouseMove

  MouseUp

  OleCompleteDrag


  OleDragDrop

  OleDragOver

  OleGiveFeedBack

  OleSetData

  OleStartDrag

  Validate  Change : TextBox'un içerisinde değişiklik olması

  LostFocus : İmlecin TextBox'dan ayrılması  TextBox - Yöntemler

  Drag

  LinkExecute

  LinkPoke


  LinkRequest

  LinkSend

  Move


  OleDrag

  Refresh

  SetFocus


  ShowWhatsThis

  ZOrder  SetFocus : İmlecin TextBox içerisinde konumlanması  TextBox İçerisinde Tab Tuşu Kullanmak

  Form içerisindeki tüm kontrollerin TabStop özelliği False e yapılır.


  TextBox İçerisine Doğrudan Bir Dosya Açmak

  (General)(Declaration)

  Function DosyaAc(dosyaadi$) As String

  Dim dosya_no As Integer

  dosya_no = FreeFile

  Open dosyaadi$ For Input As #dosya_no

  DosyaAc = Input$(LOF(dosya_no), dosya_no)

  Close #dosya_no

  End Function  Private Sub Form_Load()

  Text1.Text = DosyaAc("c:\autoexec.bat")

  End Sub  TextBox’a Bilgi Girişinin Bittiğini Enter ile Belirtmek


  Private Sub Text_KeyPress (KeyAscii As Integer)

  If KeyAscii = 13 Then ‘ KeyAscii = 13 - Enter

  AD= Text1.Text

  End If


  TextBox içerisindeki Kelimelerin İlk Harflerini Büyük Yapmak

  Public Function AutoType(c As Control, KeyAscii As Integer) As Integer

  AutoType = KeyAscii

  If KeyAscii > 95 And KeyAscii < 123 Then

  If c.SelStart = 0 Then

  AutoType = AutoType - 32

  ElseIf Mid$(c.Text, c.SelStart, 1) < "!" Then

  AutoType = AutoType - 32

  End If

  End If

  End Function  Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

  KeyAscii = AutoType(Screen.ActiveControl, KeyAscii)

  End Sub  End Sub


  İmlecin Sürekli Aynı TextBox’da Kalmasını Sağlamak


  Private Sub Text1_LostFocus()

  Text1.SetFocus ‘ Ayrılma durumunda otomatik

  End Sub ‘ olarak tekrar konumlanıyor  TextBox İçin Kısayol Oluşturmak


  Forma bir Label (Etiket) eklenir UseMnemonic özelliği True, TabIndex özelliği "0" yapılır. Caption özelliğinde "&Text Kutusuna Atla" da olduğu gibi ilk karakteri "&" yardımı ile kısayol (ALT + Karakter) haline getirilmiş başlık yazılır. TextBox’un TabIndex özelliği "1" yapılır. Label in TabIndex değeri TextBox un TabIndex değerinden 1 aşağı olmalıdır  TextBox İçeriğini Başka Bir TexBox’a Aktarmak
  Private Sub Text1_Change()

  Text2 = Replace(Text1, vbCrLf, "" & vbCrLf)

  End Sub  TextBox İçerisine Boşluk Yazılmasını Engellemek

  Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

  If KeyAscii = 32 Then ‘ KeyAscii = 32 - Boşluk

  KeyAscii = 0 ‘ KeyAscii = 0 – Tuş basımı yok

  End If

  End Sub  TextBox’a Sadece Rakam Girilmesini Sağlamak

  Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

  If KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9") Then

  KeyAscii = 0

  End If

  End Sub  TextBox İçerisinde Sayıların Virgül ile Ayrılması

  Private Sub Text1_Change()

  Text1.Text = Format(Text1.Text, "###,###,###")

  SendKeys "{end}"

  End Sub  TextBox’a Sadece Küçük Yada Büyük Harf Girmek

  Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

  KeyAscii = Asc(LCase(Chr(KeyAscii))) ‘ Büyük harf için “UCase”

  End Sub


  Form İçerisindeki Tüm TextBox’ların İçeriğini Temizlemek

  Private Sub Command1_Click()

  Dim Control

  For Each Control In Form1.Controls

  If TypeOf Control Is TextBox Then Control.Text = ""

  Next Control

  End Sub  TextBox Aktif Hale Geldiğinde Tüm Metni Seçmek

  Private Sub Text1_GotFocus()

  Screen.ActiveControl.SelStart = 0

  Screen.ActiveControl.SelLength = Len(Screen.ActiveControl.Text)

  End Sub

  TextBox İçeriğini Word’e Aktarmak  'Proje referansları arasına "Microsoft Word Object Library" eklenir.

  Private Sub Command1_Click()
  Dim objWord As New Word.Application ‘ Word nesnesi oluşturuluyor
  objWord.Visible = True
  objWord.Documents.Add
  With objWord.Selection ‘ Nesne özellikleri ayarlanıyor
  .TypeText Text1.Text
  .WholeStory
  .Font.Size = 20
  .Font.Underline = True
  .Font.Italic = False
  .Font.Bold = True
  .Font.ColorIndex = wdGreen
  .HomeKey Unit:=wdStory
  End With
  Set objWord = Nothing
  End Sub  TextBox’a Satır Eklemek

  Text1.SelStart = Len(Text1.Text) ‘ Satır sonuna gidilir
  Text1.SelText = vbCrLf  TextBox’lar Arasında Sürükle Bırak

  KaynakTextBox.OLEDragMode = Automatic ‘ Sürükle bırak olayları otomatik

  HedefTexBox.OLEDropMode = Automatic ‘ hale getiriliyor  TextBox İçerisinde Son İşlemi Geri Almak


  (Modul)(General)(Declaration)

  Global Const WM_USER = &H400

  Global Const EM_UNDO = WM_USER + 23  Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _

  (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, _

  lParam As Any) As Long  TextBox’a Girişi Şifrelemek

  Textbox’un PasswordChar özelliğine "*" karakteri yada girilen karakterlerin yerine gösterilmesi istenen bir karakter girilir.  TextBox İçerisinde Kendi PopUp Mönümüzü Göstermek


  Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, _

  Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  If Button = vbRightButton Then

  Text1.Enabled = False

  PopupMenu GizliMonu

  Text1.Enabled = True

  End If

  End Sub  Private Sub Command1_Click()

  UndoResult = SendMessage(Text1.hwnd, EM_UNDO, 0, 0)

  End Sub
  TextBox’da Değişiklik Yapılıp Yapılmadığını Anlamak

  Private TextCh As Boolean  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

  If TextCh Then

  If MsgBox("Degisiklikler kaydedilsin mi?", vbYesNo, "Kayit") = vbYes Then

  TextCh = False

  End If

  End If

  End Sub  Private Sub Text1_Change()

  TextCh = True

  End Sub

 2. #2

  Default

  tşk.

Similar Threads

 1. RichTextBox - Gelişmiş Metin Kutusu(kaynak1)(v.basic)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 18:32
 2. ListBox – Liste Kutusu-V.Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 11:14
 3. CheckBox – Onay Kutusu-V.Basic-(Kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 10:56
 4. PictureBox – Resim Kutusu-V.Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 09:16
 5. MsgBox – Mesaj Kutusu-V.Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 09:03

Tags for this Thread

Bookmarks

Gönderme izinleri

 • Yeni Konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız.
 • Eklenti gönderemezsiniz.
 • Mesajlarınızı düzenleme izniniz yok.
 •