Sonuçlar 1 to 2 of 2

Konu: TextBox – Metin Kutusu-V.Basic-(kaynak1)

  1. #1

    Default TextBox – Metin Kutusu-V.Basic-(kaynak1)

    16-Bit lik uygulamalarda TextBox'a Maksimum 64KB kadar metin girilebilir

    32-Bit lik uygulamalar için böyle bir sınır yoktur
    TextBox - Özellikler

    Alignment

    Appearance

    BackColor

    BorderStyle

    CauseValidation

    Container

    DataChanged

    DataField

    DataFormat

    DataMember

    DataSource

    DragIcon

    DragMode

    Enabled


    Font

    FontBold

    FontItalıc

    FontName

    FontSize

    FontStrikethru

    FontUnderline

    ForeColor

    Format

    Height / Width

    HelpContextID

    HideSelection

    HWnd

    Index


    Left

    LinkItem

    LinkMode

    LinkTimeout

    LinkTopic

    Locked

    MaxLenght

    MouseIcon

    MousePointer

    MultiLine

    Name

    OleDragMode

    OleDropMode

    Parent


    PasswordChar

    RightToLeft

    ScrollBars

    SelLenght

    SelText

    SelStart

    TabIndex

    TabStop

    Tag

    Text

    ToolTipText

    Top

    Visible

    WhatsThisHelpID    HideSelection : Başka bir nesneye geçildiği zaman seçimin saklanması

    Locked : TextBox içersindeki metinde değişik yapılıp yapılamayacağı

    MaxLenght : TextBox’a girilen metnin uzunluğu ( 0 - sınır yok )

    MultiLine : TextBox’un birden çok satır içerebilmesi

    PasswordChar : Girilen karakter yerine şifreleme için gösterilecek olan karakter

    SelLenght : Seçilecek text uzunluğu

    SelText : Seçilen text

    SelStart : Seçilecek textin başlangıç noktası

    Text : TextBox içeriği    TextBox - Olaylar

    Change

    Click

    DblClick

    DragDrop

    DragOver

    GotFocus


    KeyDown

    KeyPress

    KeyUp

    LinkClose

    LinkError

    LinkNotify


    LinkOpen

    LostFocus

    MouseDown

    MouseMove

    MouseUp

    OleCompleteDrag


    OleDragDrop

    OleDragOver

    OleGiveFeedBack

    OleSetData

    OleStartDrag

    Validate    Change : TextBox'un içerisinde değişiklik olması

    LostFocus : İmlecin TextBox'dan ayrılması    TextBox - Yöntemler

    Drag

    LinkExecute

    LinkPoke


    LinkRequest

    LinkSend

    Move


    OleDrag

    Refresh

    SetFocus


    ShowWhatsThis

    ZOrder    SetFocus : İmlecin TextBox içerisinde konumlanması    TextBox İçerisinde Tab Tuşu Kullanmak

    Form içerisindeki tüm kontrollerin TabStop özelliği False e yapılır.


    TextBox İçerisine Doğrudan Bir Dosya Açmak

    (General)(Declaration)

    Function DosyaAc(dosyaadi$) As String

    Dim dosya_no As Integer

    dosya_no = FreeFile

    Open dosyaadi$ For Input As #dosya_no

    DosyaAc = Input$(LOF(dosya_no), dosya_no)

    Close #dosya_no

    End Function    Private Sub Form_Load()

    Text1.Text = DosyaAc("c:\autoexec.bat")

    End Sub    TextBox’a Bilgi Girişinin Bittiğini Enter ile Belirtmek


    Private Sub Text_KeyPress (KeyAscii As Integer)

    If KeyAscii = 13 Then ‘ KeyAscii = 13 - Enter

    AD= Text1.Text

    End If


    TextBox içerisindeki Kelimelerin İlk Harflerini Büyük Yapmak

    Public Function AutoType(c As Control, KeyAscii As Integer) As Integer

    AutoType = KeyAscii

    If KeyAscii > 95 And KeyAscii < 123 Then

    If c.SelStart = 0 Then

    AutoType = AutoType - 32

    ElseIf Mid$(c.Text, c.SelStart, 1) < "!" Then

    AutoType = AutoType - 32

    End If

    End If

    End Function    Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

    KeyAscii = AutoType(Screen.ActiveControl, KeyAscii)

    End Sub    End Sub


    İmlecin Sürekli Aynı TextBox’da Kalmasını Sağlamak


    Private Sub Text1_LostFocus()

    Text1.SetFocus ‘ Ayrılma durumunda otomatik

    End Sub ‘ olarak tekrar konumlanıyor    TextBox İçin Kısayol Oluşturmak


    Forma bir Label (Etiket) eklenir UseMnemonic özelliği True, TabIndex özelliği "0" yapılır. Caption özelliğinde "&Text Kutusuna Atla" da olduğu gibi ilk karakteri "&" yardımı ile kısayol (ALT + Karakter) haline getirilmiş başlık yazılır. TextBox’un TabIndex özelliği "1" yapılır. Label in TabIndex değeri TextBox un TabIndex değerinden 1 aşağı olmalıdır    TextBox İçeriğini Başka Bir TexBox’a Aktarmak
    Private Sub Text1_Change()

    Text2 = Replace(Text1, vbCrLf, "" & vbCrLf)

    End Sub    TextBox İçerisine Boşluk Yazılmasını Engellemek

    Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

    If KeyAscii = 32 Then ‘ KeyAscii = 32 - Boşluk

    KeyAscii = 0 ‘ KeyAscii = 0 – Tuş basımı yok

    End If

    End Sub    TextBox’a Sadece Rakam Girilmesini Sağlamak

    Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

    If KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9") Then

    KeyAscii = 0

    End If

    End Sub    TextBox İçerisinde Sayıların Virgül ile Ayrılması

    Private Sub Text1_Change()

    Text1.Text = Format(Text1.Text, "###,###,###")

    SendKeys "{end}"

    End Sub    TextBox’a Sadece Küçük Yada Büyük Harf Girmek

    Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

    KeyAscii = Asc(LCase(Chr(KeyAscii))) ‘ Büyük harf için “UCase”

    End Sub


    Form İçerisindeki Tüm TextBox’ların İçeriğini Temizlemek

    Private Sub Command1_Click()

    Dim Control

    For Each Control In Form1.Controls

    If TypeOf Control Is TextBox Then Control.Text = ""

    Next Control

    End Sub    TextBox Aktif Hale Geldiğinde Tüm Metni Seçmek

    Private Sub Text1_GotFocus()

    Screen.ActiveControl.SelStart = 0

    Screen.ActiveControl.SelLength = Len(Screen.ActiveControl.Text)

    End Sub

    TextBox İçeriğini Word’e Aktarmak    'Proje referansları arasına "Microsoft Word Object Library" eklenir.

    Private Sub Command1_Click()
    Dim objWord As New Word.Application ‘ Word nesnesi oluşturuluyor
    objWord.Visible = True
    objWord.Documents.Add
    With objWord.Selection ‘ Nesne özellikleri ayarlanıyor
    .TypeText Text1.Text
    .WholeStory
    .Font.Size = 20
    .Font.Underline = True
    .Font.Italic = False
    .Font.Bold = True
    .Font.ColorIndex = wdGreen
    .HomeKey Unit:=wdStory
    End With
    Set objWord = Nothing
    End Sub    TextBox’a Satır Eklemek

    Text1.SelStart = Len(Text1.Text) ‘ Satır sonuna gidilir
    Text1.SelText = vbCrLf    TextBox’lar Arasında Sürükle Bırak

    KaynakTextBox.OLEDragMode = Automatic ‘ Sürükle bırak olayları otomatik

    HedefTexBox.OLEDropMode = Automatic ‘ hale getiriliyor    TextBox İçerisinde Son İşlemi Geri Almak


    (Modul)(General)(Declaration)

    Global Const WM_USER = &H400

    Global Const EM_UNDO = WM_USER + 23    Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _

    (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, _

    lParam As Any) As Long    TextBox’a Girişi Şifrelemek

    Textbox’un PasswordChar özelliğine "*" karakteri yada girilen karakterlerin yerine gösterilmesi istenen bir karakter girilir.    TextBox İçerisinde Kendi PopUp Mönümüzü Göstermek


    Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, _

    Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

    If Button = vbRightButton Then

    Text1.Enabled = False

    PopupMenu GizliMonu

    Text1.Enabled = True

    End If

    End Sub    Private Sub Command1_Click()

    UndoResult = SendMessage(Text1.hwnd, EM_UNDO, 0, 0)

    End Sub
    TextBox’da Değişiklik Yapılıp Yapılmadığını Anlamak

    Private TextCh As Boolean    Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

    If TextCh Then

    If MsgBox("Degisiklikler kaydedilsin mi?", vbYesNo, "Kayit") = vbYes Then

    TextCh = False

    End If

    End If

    End Sub    Private Sub Text1_Change()

    TextCh = True

    End Sub

  2. #2

Similar Threads

  1. RichTextBox - Gelişmiş Metin Kutusu(kaynak1)(v.basic)
    By Elektronik in forum Visual Basic
    CEvaplar: 1
    Son Mesaj: 24-07-08, 18:32
  2. ListBox – Liste Kutusu-V.Basic-(kaynak1)
    By Elektronik in forum Visual Basic
    CEvaplar: 1
    Son Mesaj: 24-07-08, 11:14
  3. CheckBox – Onay Kutusu-V.Basic-(Kaynak1)
    By Elektronik in forum Visual Basic
    CEvaplar: 1
    Son Mesaj: 24-07-08, 10:56
  4. PictureBox – Resim Kutusu-V.Basic-(kaynak1)
    By Elektronik in forum Visual Basic
    CEvaplar: 1
    Son Mesaj: 24-07-08, 09:16
  5. MsgBox – Mesaj Kutusu-V.Basic-(kaynak1)
    By Elektronik in forum Visual Basic
    CEvaplar: 1
    Son Mesaj: 24-07-08, 09:03

Tags for this Thread

Bookmarks

Gönderme izinleri

  • Yeni Konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız.
  • Eklenti gönderemezsiniz.
  • Mesajlarınızı düzenleme izniniz yok.
  •