Sonuçlar 1 to 2 of 2

Konu: SDI Form - ( Single Document Interface )-V.Basic-(kaynak1)

 1. #1

  Default SDI Form - ( Single Document Interface )-V.Basic-(kaynak1)

  SDI Form - ( Single Document Interface )
  Formun yüklenmesi sırasında Load olayı içerisinde bulunan kodunuzun daha aktif olması için kodun ilk satırına Me.Show eklenir böylece form otomatik olarak devreye girer.  AutoRedraw özelliğini hızlı form güncellemesine gereksinim duyulan noktalarda False yapılır.

  Formlar gerekmedikçe bellekten Unload komutu ile silinmez. Ekranda gözükmesi istemiyorsa, Unload yerine Hide ile saklanır.

  Bir form üzerinde farklı ad taşıyan en fazla 254 kontrol nesnesi bulunabilir. Aynı tür olanlar bir dizi şeklinde aynı ad ile indekslenerek kullanılabilir.  Formun çağrılıp gösterilmesi sırasında gerçekleşen olayların sırası;

  Form_Initialize

  Form_Load

  Form_Resize

  Form_Paint  Set form1 = Nothing ‘ Terminate - Formun hafızadan silinmesi  Form.KeyPreview = true ‘ KeyPress olayını form tarafından

  algılanabilmesi Keypreview True olmalıdır  Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)

  If KeyAscii = vbKeyEscape Then End ‘ Escape tuşu ile program kapanır

  End Sub  Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, _

  X As Single, Y As Single)

  DrawWidth = 5

  If Button = 1 Then ‘ Fare sol tuşu basılı olarak

  Pset(X,Y) ‘ form üzerinde dolaştırıldığında

  End IF ‘ noktalar halinde bir çizgi çizer

  End Sub  Private Sub Form_Click()

  DrawWith = 5

  Line (100,150) - (500 - 1000) ‘ Düz çizgi

  Line - (500 - 1000) ‘ Sıfır noktasından düz çizgi

  Line (100,150) - (500 - 1000) , RGB (0, 255, 0) ‘ Yeşil düz çizgi

  Line (100,150) - (500 - 1000) , RGB (0, 255, 0), B ‘ Yeşil kenarlı dikdörtgen

  Line (100,150) - (500 - 1000) , RGB (0, 255, 0), BF ‘ İçi dolu yeşil dikdörtgen

  Circle (1500, 1500), 400

  ‘ 1500, 1500 Noktası merkezli 400 twip yarıçaplı daire

  Circle (1500, 1500), 400, RGB (0, 0, 255) ‘ Mavi daire

  Circle (1500, 1500), 400, RGB (0, 0, 255), 0 , 3.14 ‘ Yarım mavi daire

  Circle (1500, 1500), 400, RGB (0, 0, 255), , , 0.5 ‘ Enlemesine mavi elips

  Circle (1500, 1500), 400, RGB (0, 0, 255), , , 1.5 ‘ Boylamasına mavi elips

  pSet (1500, 1500), RGB (255, 0, 0) ‘ Kırmızı nokta

  End Sub

  Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)

  Select Case UnloadMode

  Case vbFormControlMenu

  MsgBox "Kontrol Mönüsü İle Kapatılmıştır"

  Case vbFormCode

  MsgBox "Kod İle Kapatılmıştır" ‘ Unload ile

  Case vbAppWindows

  MsgBox "Windows Kapandığı İçin Kapanmıştır"

  Case vbAppTaskManager

  MsgBox "Task Manager Tarafından Kapatılmıştır"

  Case vbFormMDIForm

  MsgBox "MDI Formu Kapandığı İçin Kapanmıştır"

  End Select

  End Sub
  SDI Form - Özellikler

  ActiveControl : Form üzerindeki aktif kontrol

  ActiveForm : Formun aktif form olup olmadığı

  AutoRedraw : Formun otomatik olarak tekrar çizilmesi

  ControlBox : Formun kontrol mönüsü

  False ise alt + F4 ile form kapatılamaz

  Count : Mönüler dahil form içerisindeki kontrol sayısı

  CurrentX : Form üzerindeki bir noktanın sol kenardan uzaklığı

  CurrentY : Form üzerindeki bir noktanın üst kenardan uzaklığı

  DrawMode : Çizilen renkli çizgilerin etkisini kontrolü

  FillColor : Dolgu rengi ( circle ve line methodları için )

  FillStyle : Dolgu stili ( circle ve line methodları için )

  ForeColor : Text ya da grafiğin rengini denetler.

  HDC : Windows tarafından programa verilen referans numarası

  Icon : Formun ikonu

  Image : AutoDraw - True ise çizimler image özelliğine kaydedilir

  KeyPreview : True - KeyPress olayı her zaman form tarafından algılanır

  MaxButton : Formun ekranı kaplama butonu

  MDIChild : Formun Child form olup olmadığı

  MinButton : Formun küçülme butonu

  ScaleLeft/ScaleTop : Formun sol/üst pozisyonu

  ScaleMode : Form dahilinde kullanılabilecek ölçü birimini denetler

  ScaleWidth : Formun iç genişliğini gösterir.

  ShowInTaskbar : Formun TaskBar’da görülüp görülemeyeceği

  StartUpPosition : Formun ekranda ki açılış pozisyonu

  WindowState : Formun başlangıç boyutunu denetler


  SDI Form - Olaylar


  Activate

  Click

  DblClick

  Deactivate

  DragDrop

  DragOver

  GotFocus

  Initialize


  KeyDown

  KeyPress

  KeyUp

  LinkClose

  LinkError

  LinkExecute

  LinkOpen

  Load


  LostFocus

  MouseDown

  MouseMove

  MouseUp

  OleCompleteDrag

  OleDragDrop

  OleDragOver

  OleGiveFeedBack


  OleSetData

  OleStartDrag

  Paint

  QueryUnload

  Resize

  Terminate

  Unload  Activate : Formun aktif hale gelmesi olayı

  GotFocus olayından önce

  Deactivate : Başka bir formun yada programın aktif hale gelmesi olayı

  LostFocus olayından önce oluşur

  GotFocus : Formun aktif hale geçmesi

  Form üzerindeki tüm kontrollerin visible özelliği false olmalıdır

  Initialize : Form load olayından önce meydana gelir

  Load : Form yüklenirken ilk gerçekleşen olay

  LostFocus : Başka bir nesnenin aktif hale geçmesi

  Paint : Formun boyutlarında değişiklik yapılması veya form üzerine başka

  bir form gelmesi olayı, Refresh ile oluşur

  QueryUnload : Form kapatılmadan hemen önce

  Resize : Form boyutlarında değişiklik yapılması

  Terminate : Formun yok edilmesi

  Unload : Form kapanırken gerçekleşir


  Yöntemler


  Circle

  Cls

  Hide

  Item

  Line


  Move

  Move

  PaintPicture

  Point

  Print


  PrintForm

  PSet

  Refresh

  Scale

  SetFocus


  Show

  TextHeight

  TextWidth

  Unload

  Zorder
  Cls : Form içerisine print ile yazılanları silme

  Hide : Formun saklanması. Visible özelliği false yapılarak sağlanabilir

  Move : Formun yer değiştirmesi

  Print : Form üzerine yazı yazılmasını sağlar

  PrintForm : Formun yazdırılması. AutoReDraw özelliği true olmalı

  Refresh : Formun tazelenmesi ve güncellemesi

  SetFocus : Formun aktif hale geçmesi

  Show : Formun gösterilmesi

  TextHeight : Textin yüksekliği

  TextWidth : Textin genişliği

  Unload : Formun bellekten silinmesi  Formu Ortalamak


  Private Sub Form_Load()

  Left = (Screen.Width - Width) / 2 ‘ Ekran yüksekliğinden form yüksekliği

  Top = (Screen.Height - Height) / 2 ‘ çıkarılarak fark ikiye bölünüyor

  End Sub  Private Sub Form_Load()

  Me.Move (Screen.Height - Me.Height)/2, (Screen.Width - Me.Width)/2

  End Sub  Formu Sürekli En Üstte Tutmak

  (General)(Declaration)

  Const HWND_TOPMOST = -1 ' Form en üstte

  Const HWND_NOTOPMOST = -2 ' Normal

  Const SWP_NOSIZE = &H1 ' Form boyutları değiştirilemez

  Const SWP_NOMOVE = &H2 ' Form taşınmaz

  Const SWP_NOACTIVATE = &H10 ' Form aktif yapılmaz

  Const SWP_SHOWWINDOW = &H40 ' Pencere Görünür  Private Declare Sub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, _

  ByVal hWndInsertAfter As Long, _

  ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, _

  ByVal wFlags As Long)  Private Sub Form_Activate()

  SetWindowPos Me.hWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOACTIVATE _

  Or SWP_SHOWWINDOW Or SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE

  End Sub

  Başlıksız Formu Taşımak
  (General)(Declaration)

  Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long

  Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _

  "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, _

  ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long

  Private Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1  Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _

  X As Single, Y As Single)

  If Button = 1 Then ‘ Farenin sol tuşu basılı iken

  ReleaseCapture

  r% = SendMessage(Me.hwnd, WM_NCLBUTTONDOWN, 2, 0)

  End If

  End Sub


  ControlBox İkonunu Değiştirmek
  (General)(Declaration)

  Dim y As Integer  Private Sub Timer1_Timer()

  y = y + 1

  If y = 4 Then y = 1

  Form1.Icon = Image1(y).Picture ‘ 4 adet imaj içerisindeki saklanan

  Picture1.Picture = Image1(y).Picture ‘ resimler sıra ile kullanılıyor

  End Sub

  Hafızadaki Tüm Formları Silmek  Public Sub UnloadAllForms()

  Dim Form As Form

  For Each Form In Forms ‘ Her bir form için

  Unload Form

  Set Form = Nothing ‘ Form tamamen yok ediliyor

  Next Form

  End Sub  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

  UnloadAllForms

  End Sub  Formun Çeşitli Kısımlarının Rengini Değiştirmek  (Modul)(General)(Declaration)

  Declare Function SetSysColors Lib "user32" (ByVal nChanges As Long, _

  lpSysColor As Long, lpColorValues As Long) As Long  Public Const COLOR_SCROLLBAR = 0 ' ScrollBar

  Public Const COLOR_BACKGROUND = 1 ' Masaüstü

  Public Const COLOR_ACTIVECAPTION = 2 ' Aktif pencere adı

  Public Const COLOR_INACTIVECAPTION = 3 ' İnaktif pencere adı

  Public Const COLOR_MENU = 4 ' Mönü

  Public Const COLOR_WINDOW = 5 ' Windows arka plan

  Public Const COLOR_WINDOWFRAME = 6 ' Pencere çerçevesi

  Public Const COLOR_MENUTEXT = 7 ' 3D koyu gölge

  Public Const COLOR_CAPTIONTEXT = 9 ' Pencere başlığı

  Public Const COLOR_ACTIVEBORDER = 10 ' Aktif pencere sınırları

  Public Const COLOR_INACTIVEBORDER = 11 ' İnaktif pencere sınırları

  Public Const COLOR_APPWORKSPACE = 12 ' MDI desktop arka plan

  Public Const COLOR_HIGHLIGHT = 13 ' Seçili alan arka plan

  Public Const COLOR_HIGHLIGHTTEXT = 14 ' Seçili mönü

  Public Const COLOR_BTNFACE = 15 ' Button ' Buton

  Public Const COLOR_BTNSHADOW = 16 ' 3D buton gölgesi

  Public Const COLOR_GRAYTEXT = 17 ' Gri text

  Public Const COLOR_BTNTEXT = 18 ' Button başlığı

  Public Const COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT = 19 ' İnaktif pencere

  Public Const COLOR_BTNHIGHLIGHT = 20 ' Buton 3D işarretleme  Private Sub Command1_Click()

  deger = SetSysColors(1, COLOR_ACTIVECAPTION, RGB(0,155,122)) ‘ Başlık çubuğu

  deger = SetSysColors(1, COLOR_WINDOWFRAME, RGB(0,155,122)) ‘ Çerçeve

  End Sub
  Şeffaf Form Yapmak  (Modul)(General)(Declaration)

  Option Explicit

  Public Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDCDest As Long, _

  ByVal XDest As Long, ByVal YDest As Long, _

  ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, _

  ByVal hDCSrc As Long, ByVal XSrc As Long, ByVal YSrc As Long, _

  ByVal dwRop As Long) As Long

  Public Const SRCCOPY = &HCC0020

  Public Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long

  Public Declare Function GetWindowDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long

  Public Declare Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _

  ByVal hdc As Long) As Long

  Dim hwnddesk As Long

  Dim hdcdesk As Long  Public Sub SeffafYap (FTBP As Form)

  FTBP.AutoRedraw = True

  hwnddesk = GetDesktopWindow()

  hdcdesk = GetWindowDC(hwnddesk)

  Call BitBlt(FTBP.hdc, 0, 0, _

  FTBP.Width / Screen.TwipsPerPixelX, _

  FTBP.Height / Screen.TwipsPerPixelY, hdcdesk, _

  FTBP.Left / Screen.TwipsPerPixelX, _

  FTBP.Top / Screen.TwipsPerPixelY, SRCCOPY)

  Call ReleaseDC(hwnddesk, hdcdesk)

  End Sub  Private Sub Form_Load()

  SeffafYap Me ‘ Form başlıksız olacak

  End Sub
  Form Zeminini Karartmak

  Sub kararma(ref As Form)

  For renk = 255 To 0 Step –1 ‘ 255 ‘den başlayarak birer birer azalıyor

  DoEvents

  ref.BackColor = RGB(renk, renk, renk)

  Next renk

  End Sub  Private Sub Command1_Click()

  kararma Me

  End Sub
  Form Başlığını Yakıp Söndürmek
  (General)(Declaration)

  Private Declare Function FlashWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _

  ByVal bInvert As Long) As Long  ‘ Timer1.Interval = 1000

  Private Sub Timer1_Timer()

  deger = FlashWindow(Me.hwnd, 1)

  End Sub  Private Sub Command1_Click()

  ' İşlemi başlatır

  Timer1.Enabled = True

  End Sub  Private Sub Command2_Click()

  ' İşlemi durduur

  Timer1.Enabled = False

  End Sub
  Form Boyunu Uzatıp Kısalatmak
  Private Sub FormBoyu(ref As Form, taraf As Boolean, aralık As Integer)

  Dim Olcu

  If taraf = False Then

  Olcu = ref.Height + aralık

  If aralık < 0 Then Exit Sub

  Do

  ref.Height = ref.Height + 1

  DoEvents

  Loop Until ref.Height >= Olcu

  End If

  If taraf = True Then

  Olcu = ref.Height - aralık

  If Olcu <= 0 Then Exit Sub

  If aralık < 0 Then Exit Sub

  Do

  ref.Height = ref.Height - 1

  DoEvents

  Loop Until ref.Height <= Olcu

  End If

  End Sub  Private Sub Command1_Click()

  ‘ True – Yukarı doğru kısalır

  ‘ False - Aşağı doğru uzar

  Call FormBoyu(Me, True, 100)

  End Sub

  Yuvarlak Form Oluşturmak

  (General)(Declaration)

  Option Explicit

  Private Declare Function CreateEllipticRgn Lib "gdi32" (ByVal X1 As Long, _

  ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long

  Private Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, _

  ByVal hRgn As Long, ByVal bRedraw As Long) As Long  Private Sub Form_Load()

  'En ve boy değerleri değiştirilerek eliptik formlar oluşturulabilir

  Dim ref&, i&

  Dim en&, boy&

  en& = Me.Width / Screen.TwipsPerPixelX

  boy& = Me.Height / Screen.TwipsPerPixelY

  ref& = CreateEllipticRgn(0, 0, en&, boy&)

  i& = SetWindowRgn(Me.hWnd, ref&, True)

  End Sub

  Form Üzerinde Renk Geçişi

  Private Sub RenkGecisi(Ref As Form)

  Dim intLoop As Integer

  Ref.DrawStyle = vbInsideSolid

  Ref.DrawMode = vbCopyPen

  Ref.ScaleMode = vbPixels

  Ref.DrawWidth = 2

  Ref.ScaleHeight = 256

  For intLoop = 0 To 255

  Ref.Line (0, intLoop)-(Screen.Width, intLoop - 1), RGB(255, 0, 255 - intLoop), B

  Next intLoop

  End Sub  Private Sub Form_Activate()

  RenkGecisi Me

  End Sub
  Form’a ScrollBar Eklemek

  (General)(Declaration)

  Private Declare Function ShowScrollBar Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _

  ByVal wBar As Long, ByVal bShow As Long) As Long

  Private Const SB_HORZ = 0

  Private Const SB_VERT = 1

  Private Const SB_BOTH = 3  Private Sub Form_Load()

  ShowScrollBar Me.hwnd, SB_BOTH, True

  End Sub
  Etkileşimsiz Form Yapmak


  (General)(Declaration)

  Private Type POINTAPI

  X As Long

  Y As Long

  End Type

  Private Declare Function SetCapture Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long

  Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long

  Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long

  Dim Pt As POINTAPI  Private Sub Form_Load()

  SetCapture Me.hwnd

  End Sub  Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _

  X As Single, Y As Single)

  ReleaseCapture

  SetCapture Me.hwnd

  End Sub  Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, _

  X As Single, Y As Single)

  GetCursorPos Pt

  Me.CurrentX = 0

  Me.CurrentY = 0

  Me.Cls

  Me.Print "Fare Kooordinatları : "

  Me.Print "X:" + Str$(Pt.X) + " Y:" + Str$(Pt.Y)

  Me.Print " (Çıkış - ALT-F4)"

  SetCapture Me.hwnd

  End Sub  Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, _

  X As Single, Y As Single)

  ReleaseCapture

  SetCapture Me.hwnd

  End Sub
  Form Close Butonunu İptal etmek

  Dim bClose As Boolean  Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)

  If bClose = False Then Cancel = True

  End Sub
  Form’u Küçülterek Kapatma
  (General)(Declaration)

  Const AW_HOR_POSITIVE = &H1 ' Soldan sağa

  Const AW_HOR_NEGATIVE = &H2 ' Sağdan sola

  Const AW_VER_POSITIVE = &H4 ' Yukarıdan aşağıya

  Const AW_VER_NEGATIVE = &H8 ' Aşağıdan yukarıya

  Const AW_CENTER = &H10 ' Merkeze

  Const AW_HIDE = &H10000 ' Sakla  Private Declare Function AnimateWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _

  ByVal dwTime As Long, ByVal dwFlags As Long) As Boolean  Private Sub Form_Load()

  Me.AutoRedraw = True

  Me.Print "Unload me"

  End Sub  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

  AnimateWindow Me.hwnd, 200, AW_CENTER Or AW_HIDE

  Set Form1 = Nothing

  End Sub

  Form Başlığını Harf Harf yazdırmak


  Sub HarfHarf(ref As Form)

  baslik = ref.Caption ‘ Form başlığı alınıyor

  ref.Caption = "" ‘ Form başlığı siliniyor

  ref.Show

  For i = 0 To Len(baslik) ‘ Başlık uzunluğu kadar tekrarlanıyor

  If i = 0 Then

  ref.Caption = ""

  current = Timer

  Do While Timer - current < 0.1

  DoEvents

  Loop

  GoTo Son

  Else

  End If

  ref.Caption = Left(baslik, i) ‘ Başlığın soldan i kadarı seçiliyor

  current = Timer

  Do While Timer - current < 0.05

  DoEvents ‘ Diğer programların çalışabilmesine

  Loop ‘ olanak tanıyor

  Son:

  Next i

  End Sub  Private Sub Command1_Click()

  HarfHarf Me

  End Sub

 2. #2

  Default

  tşk.

Similar Threads

 1. CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 09:20
 2. Do ... Loop Until ...-V.Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 15-07-08, 09:34
 3. Do Until ... Loop-V.Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 15-07-08, 09:33
 4. Do ... Loop While ...-V.Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 15-07-08, 09:32
 5. IFF-V.Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 19:46

Tags for this Thread

Bookmarks

Gönderme izinleri

 • Yeni Konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız.
 • Eklenti gönderemezsiniz.
 • Mesajlarınızı düzenleme izniniz yok.
 •